JCAB/q Japan Civil Aviation Bureau
SAAB 2000 JA004G