9R/VAP プーケットエア Phuket Air
Boeing747-306/SDC HS-VAC