KKJ/RJFR kB` NQ/AJX GA[ Wp Air Japan
Boeing767-381ER/BCF JA8664
ANA Cargo