KKJ/RJFR kB` KE/KAL ؍q Korean Air Cargo
Boeing747-4B5/BCF HL7485