KKJ/RJFR kB` ADB Agmt݌v Antonov Design Bureau
Antonov An-124-100 Ruslan UR-82072