JC/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
SAAB340B JA002C
大河ドラマ「西郷どん」特別塗装機 (左側)