JC/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
ATR-42-600 JA01JC