3X/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
SAAB340B JA8642
ようこそ、但馬へ