3X/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
SAAB340B JA8704