3X/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
NAMC YS-11A-200 JA8763