3X/JAC 日本エアコミューター Japan Air Commuter
SAAB340B JA002C
岡山後楽園